DOTACJE ZE SRODKÓW UNIJNYCH
07.02.2014 r.

SIEĆ KANALIZACYJNA

SIEĆ KANALIZACYJNA

 

Sieć kanalizacyjna to układ połączonych ze sobą przewodów, które służą do odprowadzania ścieków sanitarnych i wód opadowych z budynków oraz ulic do oczyszczalni ścieków lub naturalnego odbiornika (wody deszczowe). Przewody te, w zależności od wielkości i funkcji zwane są kolektorami, kanałami głównymi, kanałami bocznymi i przyłączami domowymi (przykanalikami).

Sieć kanalizacyjna w mieście której budowę rozpoczęto w końcu IXX wieku wykonana została z rur kamionkowych, murowanych z cegły, a przyłącza z rur kamionkowych. Rozbudowa miasta wymusiła uzbrajanie kolejnych ulic i terenów w sieć kanalizacyjną. Materiały użyte przy rozbudowie sieci kanalizacyjnej w latach 60 – 80 tych XX wieku to rury z PVC, kamionka i rury betonowe.

Obecnie stosuje się rury kamionkowe, PVC, PP i PE

Integralną częścią sieci kanalizacyjnej są studzienki. W zależności od pełnionej funkcji i miejsca usytuowania są to studzienki:

▪ rewizyjne

▪ połączeniowe

▪ spadowe

 

Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi - 68,0 km

Sieć kanalizacji deszczowej - 5,4 km

Przyłącza sanitarne - 24,0 km

 

Średni wiek sieci kanalizacyjnej wynosi:

do 5 lat - 9,1%

 5 - 10 lat - 17,3%

10 - 20 lat - 16,0%

20 – 30 lat - 21,6%

ponad 30 lat - 36,0%

 

System kanalizacji pracuje grawitacyjne. Jednak ze względu na zróżnicowanie wysokościowe miasta wspomagany jest przez 9szt przepompowni ścieków i 1szt tłocznię ścieków wraz z przewodami tłocznymi.

Lokalizacja przepompowni ścieków:

  1. ul. Śląska szt 2
  2. ul. Legnicka szt 3
  3. ul. Kunickiego szt1
  4. ul. Elizy Orzeszkowej szt1
  5. ul. Róży Luksemburg szt1
  6. ul. Wyzwolenia szt1
  7. ul. Cmentarna szt1

 

Zakład Obsługi Urządzeń Miejskich zajmuje się eksploatacją sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Gubina, której podstawową zasadą jest zapewnienie ciągłego odbioru ścieków i przetransportowanie ich do oczyszczalni ścieków.

 

Do spełnienia tej zasady konieczne są:

 ▪ prowadzenie okresowych przeglądów i konserwacji studni rewizyjnych i kanałów,

▪ ciśnieniowe czyszczenie kanałów i przyłączy,

▪ diagnozowanie stanu technicznego kanałów poprzez inspekcje TV,

▪ naprawy awaryjne sieci kanalizacyjnej,

▪ wykrywanie nielegalnych podłączeń.

 

Działania te mają na celu zapewnienie prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.

 

Na wyposażeniu Zakładu znajduje się następujący sprzęt:

▪ samochód do ciśnieniowego czyszczenia kanałów,

▪ samochód asenizacyjny

▪ agregat hydrauliczny z oprzyrządowaniem do kucia i wiercenia,

▪ obudowy do zabezpieczenia wykopów,

▪ korki do blokowania kanałów

powrót