Loading...
Unieważnienie postępowania
2012-08-10
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 170385-2012 z dnia 2012-08-07 r.
Ogłoszenie o zamówieniu – Gubin

Udzielenie Przedsiębiorstwu Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 3 000.000 PLN z przeznaczeniem na realizację zadania: – Zakup sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Termin składania ofert: 2012-08-31
 Gubin: Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego.

Numer ogłoszenia: 173633 – 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 170385 – 2012r
Czy w Biuletynie Zamówień
Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
sp. z o.o., ul. Śląska 36, 66-620 Gubin, woj. lubuskie, tel. 0-68 455 82 82,
faks 0-68 455 82 65.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez
zamawiającego:
Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu
zamówienia:
Udzielenie Przedsiębiorstwu Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 3 000.000 PLN z przeznaczeniem na realizację zadania: – Zakup sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień
(CPV):

66.11.30.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
  Europejskiej:
  nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY,
KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Zgodnie z
  art. 93 ust.1 p.7 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.,
  x, x, kraj/woj. Polska.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 0,00 PLN
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ
OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 0,00
 • Oferta z najniższą ceną: 0,00 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00
 • Waluta: PLN.
40dfad7b-abdf-4496-8a28-8e809b142346
Y2:40dfad7b-abdf-4496-8a28-8e809b142346
 
Menu
Skip to content