Loading...

INFORMACJA O ZEBRANIACH ROCZNYCH

We wspólnotach mieszkaniowych trwa sezon rocznych zebrań. To na nich zapadają najważniejsze decyzje dotyczące zaliczek czy remontów

Takie zebranie to nie tylko okazja, by spotkać sąsiadów. Udział w nim powinien wziąć każdy właściciel, który chce mieć wpływ na zarządzanie budynkiem, w którym mieszka. Kwestie dotyczące zebrania reguluje ustawa o własności lokali (tekst jednolity DzU z 2000 r. nr 141, poz. 1492 ze zm., dalej: ustawa).

W pierwszym kwartale każdego roku obowiązkowo zwołuje się je w tzw. dużych wspólnotach mieszkaniowych (powyżej siedmiu lokali). Organizatorem jest zarząd. O zebraniu powinien on powiadomić każdego właściciela, i to z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie musi być pisemne i zawierać: dzień, godzinę, miejsce oraz porządek obrad. Mogą też być do niego dołączone projekty uchwał, które mają być głosowane.

Podczas zebrania  zarząd przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności za ostatni rok. Właściciele oceniają następnie jego pracę i albo udzielają absolutorium, albo nie (jest to forma akceptacji przez właścicieli lokali działalności zarządu w danym roku, a także swoiste pozwolenie na dalsze sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną). Nieudzielenie absolutorium nie oznacza automatycznego odwołania zarządu. Jeżeli właściciele uważają, że trzeba to zrobić, muszą podjąć uchwałę w tej sprawie.

W trakcie zebrania właściciele głosują także nad sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok, a także rocznym planem gospodarczym zarządu nieruchomością wspólną i wysokością opłat na pokrycie kosztów zarządu. Decydują więc, jakie mają być zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej oraz o ewentualnych remontach.

Konieczne jest w tych sprawach podjęcie uchwały.

Głosują nad nią wszyscy właściciele, nie ma znaczenia, czy uczestniczyli oni w rocznym zebraniu. Zarząd powinien im to umożliwić. Nie stwierdza się, czy istnieje na zebraniu kworum czy nie. Obowiązku uczestnictwa zatem nie ma.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH W 2024 R – Kliknij aby pobrać

Menu
Skip to content