Loading...

Cel działania

Działalność przedsiębiorstwa ukierunkowana jest na współdziałanie w zakresie poprawy stanu środowiska, w którym żyjemy, na estetyzację i ochronę przyrody. W tym obszarze priorytetowo traktujemy redukcję szkodliwych zanieczyszczeń ich usuwanie i unieszkodliwianie. PUM stawia sobie za cel upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad gospodarki odpadami prowadzącej do zmniejszania ich ilości oraz właściwego z nimi postępowania.Wiele ośrodków szkolno-wychowawczych, firm, instytucji oraz prywatni mieszkańcy poszukują wiedzy na temat sposobów ekologicznego postępowania z odpadami.Wiadomości z tego zakresu są wciąż “dobrem deficytowym”. Dlatego też PUM podjął działania w kierunku propagowania zachowań ekologicznych w codziennym życiu. Nasze poczynania są kierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży, w której upatruje się przyszłych propagatorów ekologicznego stylu życia.

Trzy koronne zasady ochrony środowiska:

  1. Zasada zapobiegania – kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko jest zobowiązany do zapobiegania tego oddziaływania.
  2. Zasada przezorności – należy podjąć wszelkie środki zaradcze jeżeli nie są znane skutki oddziaływania
  3. Zanieczyszczajacy płaci – sprawca zanieczyszczenia musi zapłacić za jego usunięcie lub likwidację skutków zanieczyszczenia

Hierachia postępowania z odpadami:

  1. Zapobieganie powstawaniu odpadów
  2. Ograniczenie ilości i uciążliwości odpadów
  3. Odzysk odpadów – powtórne wykorzystanie
  4. Unieszkodliwienie odpadów
  5. Składowanie odpadów
Menu
Skip to content