Loading...

Utworzenie i prowadzenie PSZOK-u w Gubinie

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 informuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Gubin o statusie miejskim, tj. mieszkańców miasta Gubina, że Burmistrz Miasta Gubina powierzył tut. Przedsiębiorstwu utworzenie i prowadzenie na terenie Gminy Gubin   o statusie miejskim obsługowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich utworzyło i prowadzi obsługowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na wydzielonym terenie placu magazynowo – manewrowego w Gubinie przy ul. Śląskiej 36, wjazd od strony ul. Kołłątaja.

Dni i godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u) w Gubinie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 jest czynny :

– wtorek, czwartek, piątek, sobota w godzinach 8.00 – 15.00

– środa  w godzinach 10.00 – 18.00

Natomiast w każdy poniedziałek Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  będzie nieczynny.

 

W dniach 17 i 18 listopada 2023r., tj. w piątek i sobotę Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie nieczynny.

 

Nr telefonów: (68) 455 82 66,  887 788 841 lub (68) 455 82 71

Rodzaje przyjmowanych od mieszkańców miasta Gubina segregowanych odpadów komunalnych w PSZOK-u w Gubinie

Właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gubin o statusie miejskim mogą przekazać nieodpłatnie (z wyjątkiem odpadów poremontowych, które są limitowane w ilości do 200kg/1 mieszkańca rocznie) do PSZOK-u następujące rodzaje odpadów komunalnych, zbieranych selektywnie:

 • OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY – KOD: 15 01 01
 • PAPIER I TEKTURA – KOD: 20 01 01
 • OPAKOWANIA ZE SZKŁA – KOD: 15 01 07
 • SZKŁO – KOD: 20 01 02
 • OPAKOWANIA Z METALI – KOD: 15 01 04
 • METALE – KOD: 20 01 40
 • OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH – KOD: 15 01 02
 • TWORZYWA SZTUCZNE – KOD: 20 01 39
 • OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE – KOD: 15 01 05
 • ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – KOD: 20 02 01
 • ODPADY KUCHENNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – KOD: 20 01 08
 • ODPADY Z BETONU ORAZ GRUZ BETONOWY Z ROZBIÓREK I REMONTÓW  –  KOD: 17 01 01  W ILOŚCI  DO 200KG  NA 1 MIESZKAŃCA ROCZNIE
 • GRUZ CEGLANY – KOD: 17 01 02 W ILOŚCI DO 200KG NA 1 MIESZKAŃCA ROCZNIE
 • ZMIESZANE ODPADY BETONU, GRUZU CEGLANEGO, ODPADOWYCH MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA INNE NIŻ WYMIENIONE W 17 01 06 – KOD: 17 01 07 W ILOŚCI DO 200KG NA 1 MIESZKAŃCA ROCZNIE
 • URZĄDZENIA ZAWIERAJĄCE FREONY – KOD: 20 01 23*
 • ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE INNE NIŻ WYMIENIONE W 20 01 21 I 20 01 23 ZAWIERAJĄCE NIEBEZPIECZNE SKŁADNIKI  –  KOD: 20 01 35*
 • ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE INNE NIŻ WYMIENIONE W 20 01 21, 20 01 23 I  20 01 35 – KOD: 20 01 36
 • ODPADY WIELKOGABARYTOWE – KOD: 20 03 07
 • ZUŻYTE OPONY – KOD: 16 01 03
 • BATERIE I AKUMULATORY INNE NIŻ WYMIENIONE W 200133 –  KOD: 20 01 34
 • BATERIE I AKUMULATORY ŁĄCZNIE Z BATERIAMI I AKUMULATORAMI WYMIENIONYMI W 16 06 01, 160601 LUB 160603 ORAZ NIESORTOWANE BATERIE I AKUMULATORY ZAWIERAJĄCE TE BATERIE –  KOD: 20 01 33*
 • TEKSTYLIA – KOD: 20 01 11
 • ODZIEŻ – KOD: 20 01 10
 • ROZPUSZCZALNIKI – KOD: 20 01 13*
 • LAMPY FLUOROSCENCYJNE I INNE ODPADY ZAWIERAJĄCE RTĘĆ –  KOD: 20 01 21*
 • FARBY, TŁUSZCZE, FARBY DRUKARSKIE, KLEJE, LEPISZCZE I ŻYWICE ZAWIERAJĄCE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE – KOD: 20 01 27*
 • FARBY, TUSZE, FARBY DRUKARSKIE, KLEJE, LEPISZCZE I ŻYWICE INNE NIŻ WYMIENIONE W 20 01 27 – KOD: 20 01 28
 • ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE NIŻ WYMIENIONE W 20 01 19 – KOD: 20 01 80
 • ODPADOWA PAPA – KOD: 17 03 80 W ILOŚCI DO 200KG NA 1 MIESZKAŃCA ROCZNIE
 • TWORZYWA SZTUCZNE (STYROPIAN) – KOD: 17 02 03
 • MATERIAŁY IZOLACYJNE INNE NIŻ WYMIENIONE W 17 06 01 i 17 06 03 (WEŁNA MINERALNA) – KOD: 17 06 04 W ILOŚCI DO 200KG NA 1 MIESZKAŃCA ROCZNIE
 • ZMIESZANE ODPADY Z BUDOWY, REMONTÓW I DEMONTAŻU INNE NIŻ WYMIENIONE W 17 09 01, 17 09 02 I 17 09 03 (REGIPSY) – KOD: 17 09 04 W ILOŚCI DO 200KG NA 1 MIESZKAŃCA ROCZNIE
Menu
Skip to content