Loading...

SIEĆ KANALIZACYJNA

Sieć kanalizacyjna to układ połączonych ze sobą przewodów, które służą do odprowadzania ścieków sanitarnych i wód opadowych z budynków oraz ulic do oczyszczalni ścieków lub naturalnego odbiornika (wody deszczowe). Przewody te, w zależności od wielkości i funkcji zwane są kolektorami, kanałami głównymi, kanałami bocznymi i przyłączami domowymi (przykanalikami).

Sieć kanalizacyjna w mieście której budowę rozpoczęto w końcu IXX wieku wykonana została z rur kamionkowych, murowanych z cegły, a przyłącza z rur kamionkowych. Rozbudowa miasta wymusiła uzbrajanie kolejnych ulic i terenów w sieć kanalizacyjną. Materiały użyte przy rozbudowie sieci kanalizacyjnej w latach 60 – 80 tych XX wieku to rury z PVC, kamionka i rury betonowe.

Obecnie stosuje się rury kamionkowe i PVC.

Integralną częścią sieci kanalizacyjnej są studzienki. W zależności od pełnionej funkcji i miejsca usytuowania są to studzienki:

▪ rewizyjne

▪ połączeniowe

▪ spadowe

Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi – 85,5 km

Sieć kanalizacji ogólnospławnej  i sanitarnej – 70,5 km

Sieć kanalizacji deszczowej – 4,2 km

Sieć kanalizacji tłocznej – 5,8 km

Przyłącza sanitarne – 24,2 km

Średni wiek sieci kanalizacyjnej wynosi:

do 5 lat – 0,1%

 5 – 10 lat – 7,7%

10 – 20 lat – 43,5%

20 – 30 lat – 18,3%

ponad 30 lat – 30,4%

Zakład Obsługi Urządzeń Miejskich zajmuje się eksploatacją sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Gubina, której podstawową zasadą jest zapewnienie ciągłego odbioru ścieków i przetransportowanie ich do oczyszczalni ścieków.

Do spełnienia tej zasady konieczne są:

 ▪ prowadzenie okresowych przeglądów i konserwacji studni rewizyjnych i kanałów,

▪ ciśnieniowe czyszczenie kanałów i przyłączy,

▪ diagnozowanie stanu technicznego kanałów poprzez inspekcje TV,

▪ naprawy awaryjne sieci kanalizacyjnej,

▪ wykrywanie nielegalnych podłączeń.

Na wyposażeniu Zakładu znajduje się następujący sprzęt:

▪ samochód do ciśnieniowego czyszczenia kanałów,

▪ samochód asenizacyjny,

▪ agregat hydrauliczny z oprzyrządowaniem do kucia i wiercenia,

▪ obudowy do zabezpieczenia wykopów,

▪ korki do blokowania kanałów.

Menu
Skip to content