Loading...

Prace na sieciach wodociągowych – ul. Platanowa i ul. Sikorskiego w Gubinie

W siedzibie Funduszu w dniu 18.12.2017 r. została podpisana umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa stanu gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Gubin”, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o. o. z siedzibą w Gubinie.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wymiana starej wyeksploatowanej będącej w złym stanie technicznym sieci wodociągowej w ulicy Platanowej i Sikorskiego do skrzyżowania z ul. 1-go Maja na odcinku ok. 1040 m. Nowa sieć wodociągowa będzie wykonana z rur PE DN 315 mm. Jednocześnie nastąpi wymiana przyłączy wodociągowych w ilości 70 szt.

Ponadto na ujęciu wody planowany jest remont 4 szt. studni głębinowych poprzez ich remont, który spowoduje bardziej ekonomiczny sposób dostawy wody podziemnej ze studni głębinowych.

Jednocześnie w filtrach pośpiesznych w ilości 10 szt. w celu skuteczniejszego usunięcia związków żelaza i manganu planowane jest dokonanie uzupełnienia złóż filtracyjnych poprzez zastosowanie warstwowych złóż filtracyjnych antracytowych oraz dolomitowych oraz poprawienie efektywności filtracji wody surowej, a tym samym obniżenie zużycia wody płuczącej, wydłużenia okresu używalności filtrów, a także wzbogaceniu wody uzdatnionej w wapń i magnez.

Również planowana jest wymiana rurociągu tłocznego ze studni głębinowej z rur PE DN 160 mm i długości ok. 700 m do napowietrzalni przy stacji uzdatniania wody.

Informuje, że w styczniu 2018 r. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu przystąpił do wymiany wyeksploatowanej żeliwnej sieci wodociągowej o średnicy 300 mm i innych istniejących sieci o średnicy 150 mm, 100 mm wybudowanych jeszcze przed 1895 r. wraz z przyłączami w ul. Platanowej i Sikorskiego w Gubinie.

Nowa sieć wodociągowa realizowana będzie metodą bezwykopową z rur PE DN 315 mm i wymieniona zostanie na długości od ul. Różanej do ul. 1-go Maja. Wszelkie wykopy pod tzw. przeciski sterowane, montaż węzłów z zasuwami oraz montaż nawiertek pod przyłącza następuje wykopem otwartym. Wszystkie przyłącza również będą wymieniane na rury PE (w zależności od zapotrzebowania odbiorców na wodę o średnicy DN 32, 40 i 63 mm). Ponadto zostaną zamontowane nowe hydranty podziemne o średnicy DN 100 mm w ilości 7 szt. Podczas prowadzenia prac związanych z wymianą zasuw na skrzyżowaniach wystąpią przerwy w dostawie wody.

Za utrudnienia powstałe przy prowadzeniu prac przepraszamy użytkowników dróg oraz mieszkańców zamieszkałych przy powyższych ulicach, a także mieszkańców którzy będą narażeni na zakłócenia w dostawie wody.

Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW oraz Leszek Linda – Prezes Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o. o.

Koszt całkowity brutto zadania wynosi 2 850 931,10 zł, a koszt kwalifikowany netto to 2 324 935,85 zł.

Wysokość udzielonej pomocy w formie pożyczki ze środków Funduszu wynosi 2 324 935,85 zł. Termin realizacji zadania przypada na okres od 13.01.2017 r. do 31.07.2018 r. i być może zostanie przedłużony do 15.08.2018 r., łącznie z pracami projektowymi.

Prezes Zarządu

Leszek Linda

Gubin, dnia 12.06.2018 r.

Menu
Skip to content