Loading...
Pytania i odpowiedzi do przetargu GIS
2013-02-27

01.03.2013r.

Pytanie 1. Jaką liczbę użytkowników systemu przewiduje Zamawiający? Ilu użytkowników edycyjnych (maksymalna liczba jednoczesnych połączeń) i ilu użytkowników przeglądarki internetowej?            

Pytanie 2. W jakim układzie współrzędnych będą dane? Czy wymagana będzie transformacja do obowiązującego układu 2000? Kto ponosi koszt pozyskania danych z PODGiK? Czy zamawiający zakupi w/w dane a Wykonawca je tylko zaimportuje? Zamawiający mówi jeszcze o innych
źródłach. Prosimy o doprecyzowanie jakie to są źródła, w jakich formatach i ilościowo ile takich danych trzeba pozyskać do systemu?

Pytanie 3 Ile rastrów trzebazeskanować , ile skalibrować? W jakiej skali i jakiego formatu są rastry? Czy arkusze może Wykonawca pobrać czy skanowanie ma sie odbywać w siedzibie Zamawiającego? Jeżeli w siedzibie Zamawiającego to czy Zamawiający zapewni odpowiedni sprzęt do
wykonania w/w pracy?

Pytanie  4 Ile obiektów sieci wod-kan ma podlegać uzupełnieniu ze strony Wykonawcy? Ile dokumentacji należy zinwentaryzować w procesie paszportyzacji (ilość teczek,ilość przyłączy,długość sieci wodociągowej,długość
sieci kanalizacyjnej? Jakie informacje należy pozyskać na etapie
paszportyzacji?Czy zakres wprowadzonych  informacji  ma być zgodny z
zakresem w punkcie 4.4.5? Jeżeli tak to co oznacza atrybut „wartość”
oraz czy zamawiający posiada informacje o własności gruntowej i
rzędnych?

Pytanie 5 Czy zamawiający
oczekuje eksportu danych z przeglądarki internetowej dla w/w
formatów?Czy to wymaganie nie powinno dotyczyć aplikacji edycyjnej?

Pytanie 6 Co zamawiający
rozumie pod pojęciem „Inwentaryzacji”?Czy oznacza to weryfikację
w terenie terenów zielonych i roślinności oraz zbudowanie bazy
danych do zebrania tych informacji czy tylko wektoryzację
istniejących materiałów wraz z naniesieniem potrzebnych
informacji.Jeżeli ma to być wprowadzenie danych bez weryfikacji w
terenie to prosimy o podanie na jakiej podstawie mają być  te dane
uzupełnione, z jakich źródeł
i jaja jest przybliżona ilość obiektów do zinwentaryzowania?Czy
podkłady geodezy7jne do tego zadania ma pozyskać Wykonawca i czy są
to te same co w punkcie 4.4.2?

Pytanie 7 Czy zamawiający
posiada informacje o rodzaju nawierzchni,powierzchni szczelności
nawierzchni,kontakt ze studzienką kanalizacyjną ponieważ na mapie
zasadniczej nie ma w/w informacji?Czy w przypadku nie posiadania w/w
informacji należy dokonać inwentaryzacji terenów utwardzonych w
terenie?

Pytanie 8 Co zamawiający
rozumie pod pojęciem „Inwentaryzacji” Czy oznacza to weryfikację
w terenie dróg utwardzonych oraz zbudowanie bazy danych do zebrania
tych informacji czy tylko wektoryzację istniejących materiałów
wraz z naniesieniem potrzebnych informacji?

Pytanie 9 Jaką liczbę
uczestników szkoleń przewiduje Zamawiający?Czy zasoby do szkoleń
(sala,sprzęt komputerowy,projektor)zapewni Zamawiający?

Pytanie 10 Czy mowa tu o
konsultacjach w trakcie wdrożenia?

Pytanie 11 Czy Zamawiający
dopuszcza 1 procesor 4 rdzeniowy o wydajności nie mniejszej niż
wyspecyfikowany procesor 6 rdzeniowy?

Po zapoznaniu sie z treścią zadanych pytań Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie
poniżej udziela odpowiedzi na każde z nich.

 

Odpowiedzi;

Ad.1

Zamawiający przewiduje dwie edycje
licencyjne pływające(możliwość instalacji na dowolnej  liczbie
komputerów z założeniem wykorzystania dwóch licencji w tym samym
czasie)Przeglądarka internetowa obejmuje ok 15 osób w sieci
lokalnej firmy. Zamawiający wymaga,aby technologia przeglądarki
internetowej nie ograniczała dołączenia kolejnych użytkowników
systemu oraz dostarczał proste techniki edycyjne zarówno w zakresie
atrybutów jak i geometrii.

Ad.2

Współrzędne będą w układzie
współrzędnych 2000 pas 5

Koszt pozyskiwania danych z PODGiK
ponosi Zamawiający. Wykonawca w/w dane i je zmigruje. Inne źródła
danych to zasoby zamawiającego ( mapy sytuacyjne).

Ad.3

Zeskanować  i skalibrować trzeba  ok
161 rastrów. Do wykonanie tych prac Zamawiający nie zapewnia
sprzętu ani siedziby. 

 

Ad.4

Zinwentaryzować należ 100% obiektów
w procesie  paszportyzacji ( sieć wod. dł.ok 100km           dł
sieci kan.ok 90km przyłącza wod.ok 3000szt przyłącza kan.ok
2000szt zakres wprowadzanych informacji ma być zgodny z zakresem w
punkcie 4.4.5.Zamawiający nie posiada dokładnych informacji dot
.własności gruntowej i rzędnych

 

Ad.5

Eksport dotyczy stanowisk edycyjnych
oraz przeglądarki internetowej. W przypadku przeglądarki dane dla
zaznaczonego obszaru powinny być ładowane z serwera na stanowisko
użytkownika końcowego.

 

Ad.6

Inwentaryzacja ma dotyczyć
przetworzenia dostarczonych przez Zamawiającego materiałów i
umieszczenia ich w zaprojektowanej dla tych celów strukturze bazy
danych przestrzennych.

Weryfikacją terenową  wnoszeniem
zmian będzie wykonywał Zamawiający w trakcie eksploatacji systemu.
Zamawiający dostarczy niezbędne podkłady geodezyjne.

 

Ad.7

Zamawiający w temacie informacji
podanych w pytaniu zobowiązuje sie do współpracy z Wykonawcą.
Należy wykonać inwentaryzację terenów utwardzonych w terenie.

 

Ad.8

Analogicznie jak w pkt.6

 

Ad.9

Zamawiający przewiduje ok 10
uczestników szkoleń i zapewni pomieszczenie do ich
przeprowadzania,sprzęt zapewnia Wykonawca.

 

Ad.10

Mowa tu o konsultacjach w trakcie
wdrożenia.

 

Ad.11

Zamawiający nie dopuszcza takiej
możliwości. 

#################################################

01.03.2013r.

Pytanie 1.

Czy pod pojęciem opisu stanu
fitosanitarnego Zamawiający rozumie ocenę wizualną czy yteż ocenę
laboratoryjną.

 

Pytanie 2.

Prosimy o wskazanie obszaru,którego ma
dotyczyć inwentaryzacja dendrologiczna ze względu na konieczność
oszacowania zakresu inwentaryzacji.

 

 

Odpowiedzi.

 

Ad.1

Ocena
wizualna wystarczy
.

Ad.2

Inwentaryzacja
dendrologiczna obejmuje następujące obszary na terenie miasta
Gubina:parki i zieleńce,Wyspę teatralną,Eurodeptak,cmentarze,
place zabaw i boiska sportowe,zadrzewienie drogowe oraz pozostałe
tereny zielone z istniejącym zadrzewieniem.

#################################################

27.02.2013r.

Pytanie 1. W związku z wielobranżowością przetargu (sieć wodociągowa,sieć drogowa,zieleń miejska),   czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie referencji na topologiczny system sieciowy ,sieci innej niż wodociągowa?

Pytanie  2. Czy nie wystąpiła pomyłka w wartości usług,gdyż jeśli każda z 5 usług ma opiewać na kwotę co najmniej 3.000.000,00PLN czyli suma kontraktów ok.15.000.000,00PLN w tym usługa na system paszportyzacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w środowisku oprogramowania GIS ma kwotę nie mniejszą niż 300.000,00PLN brutto to czy jest to kolejna szósta usługa? Czy ma opiewać na kwotę 3.000.000,00PLN? Czy może suma 5
usług ma wynosić 3.000.000,00PLN z czego jedna na minimum 300.000,00PLN na system paszportyzacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej?

 

Po zapoznaniu się z treścią zadanych pytań Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie poniżej udziela odpowiedzi na każde z nich.

 

Odpowiedz na pytanie 1

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia innej referencji niż sieć wodociągowo-kanalizacyjna.

 

Odpowiedz na pytanie 2

Zapis w (SOWPN)części I  pkt.V p.pkt.2 a)  ust 1 dotyczy przedsiębiorstwa zarządzającego majątkiem sieciowym o wartości nie
mniejszej niż 3.000.000,00PLN brutto każda.

b) usługa polegająca na wdrożeniu systemu paszportyzacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w środowisku oprogramowania GIS na kwotę
nie mniejszą niż 300.000,00PLN brutto nie jest szóstą usługą  lecz mieszczącą sie w zapisie a) ust 1

 

Menu
Skip to content