Loading...
ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-11-06

                                                                                                          Gubin, dnia  06.11.2017r.

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o. o.

ul. Śląska 36, 66-620 Gubin

 

 

 

 

Znak sprawy:  ZO/3/2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

ul. Śląska 36, 66-620 Gubin

NIP: 926-10-00-423, REGON: 970361280, KRS: 0000187366

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

  1. 1.     Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do Internetu”. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 08.12.2017r.  do dnia  07.12.2019r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – załącznik nr 1

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: siwz@pumgubin.pl, faksem na nr: 48 455 82 65, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Śląska 36, 66-620 Gubin do dnia 09.11.2017r do godz. 13:00

2. Ocena ofert zostanie dokonana tego samego dnia 09.11.2017ro godz. 13:30

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. OCENA OFERT.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

Cena 100%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania

 

VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

IX. DODATKOWE INFORMACJE.

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela – Pan Jakub Kużaj,  tel. 884 817 417

X. ZAŁĄCZNIKI:

  1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  2. Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2
  3. Wzór umowy – załącznik nr 3

 

 

 

 

 

 

 

Menu
Skip to content