Loading...
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 R.
2019-08-20

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie za rok obrotowy 2019.

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie za rok obrotowy 2019.

 

Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 29 września 2019r. do godz. 15:00 pod adresem: Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie 66-620 Gubin, ul. Śląska 36, w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2019r.”.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki.

Oferta powinna zawierać:

  1. Informacje o oferencie
  2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wydania bezstronnej i niezależnej opinii
  3. Cenę za badanie sprawozdania finansowego
  4. Termin badania sprawozdanie finansowego

Preferowany termin zakończenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania określa się na dzień 30-04-2020r. Informacja o wyborze oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

Menu
Skip to content