Loading...

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie usług miejskich sp. o.o w gubinie

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, DLA KTÓRYCH ADMINISTRATOREM JEST PUM SP. Z O.O. W GUBINIE

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedsiębiorstwie Usług Miejskich w Gubinie jest: PUM Sp. z o.o.,    ul. Śląska 36, 66-620 Gubin.

2. Na mocy art. 37 ust. 1 RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) tj. Jakub Kużaj,  który w jego  imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych w Przedsiębiorstwie Usług Miejskich  Sp. z o.o. w Gubinie. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedsiębiorstwie Usług Miejskim w Gubinie  można się skontaktować pod adresem: pum@pumgubin.pl.

3. Administrator danych osobowych –  Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedsiębiorstwie Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie    i celu określonym w treści zgody.

5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane w ściśle określonym, minimalnym zakresie, niezbędnym dla osiągnięcia celów, o których mowa  w pkt.4.

6. Administrator może przekazać /powierzyć Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są:
a) przepisy prawa (odbiorcami danych mogą być podmioty wykonujące  zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych umowy podpisane z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich    Sp. z o.o.

7. Dane osobowe przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich  Sp. z o.o. przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1893r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są   nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące  przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub kierując korespondencję droga elektroniczną na adres: pum@pumgubin.pl .

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych          (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedsiębiorstwie Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Organem właściwym dla w/w skargi jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

13. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Z poważaniem
Zarząd Spółki

Menu
Skip to content